BBC Radio nan Gàidheal (Oldmeldrum)

104.2 FM

Listen to the radio, select your favorite stations and find them here. Start right on the homepage!

Profile

BBC Radio nan Gaidheal is a Bristish radio station operated by BBC, broadcasting in Scottish Gaelic throughout Scotland. Its schedule includes a variety of programmes: music, news and talk programmes and others.

Main Programs

 • Mar Radio Alba
 • Aithris Na Maidne
 • Lorgan Eachdraidh
 • Haoidh Cove!
 • Mòr 's Mòr
 • Rogha is Tagha
 • Feasgar
 • Aileag
 • Caithream Ciùil
 • Aithris an Fheasgair
 • Na Dùrachdan
 • Mac'illeMhìcheil
 • Tiompan
 • Ceòl Ceilteach agus clàran ùra, le Mairead NicIllinnein
 • Mar Radio Alba
 • Spòrs na Seachdain
 • Fàilt' air an Dùthaich
 • Tiompan
 • Aileag
 • Dèanamaid Adhradh
 • Dealan-dè
 • Fèin-aithne
 • Beag air Bheag
 • Sruth na Maoile
 • Gleus
 • Mo Thaing
 • Crunluath
 • Alleluia
 • An Litir Bheag

Main DJs

 • Lauren Laverne
 • Trevor Nelson
 • Cerys Matthews

Contact

Rosebank Church Street Stornoway , Isle of Lewis, United Kingdom
Show more Show less

All comments